دوست کاغذی

درباره کتابهایی که خوانده ام، می خوانم و خواهم خواند. شاید فیلم هم نقد کردیم

دوست کاغذی

درباره کتابهایی که خوانده ام، می خوانم و خواهم خواند. شاید فیلم هم نقد کردیم

مشخصات بلاگ

برای معرفی کتاب فیلم و سایر چیزها

آخرین مطالب
آخرین نظرات
پیوندها
من یک انسان هستم مانند تو! نه مثل شما، نه! مثل نفر پشت سریتون! بله مثل شما هستم.
ببخشید، ولی بیشتر که فکر میکنم میبینم؛ چه کسی شبیه منه؟؟
هیچ کس .... هی......چ کس، هیچ کس شبیه من نیست
و من شبیه همه هستم


ادبیات، مدرن شد و حال انسان دگرگون

ببخشید استاد من منظور شما را از این متن نفهمیدم!؟
بچه جان من خودم هنوز نفهمیدم چه گفته ام و چه نوشته ام!!!!؟

سلام مجید هستم یک مسافر و نماز مسافر شکسته است